Home > HIEU'S BLOG > Bản quyền của blog.

Bản quyền của blog.

This blog uses this version of the Creative Commons License. This license has four main points:

  • You’re free to copy, distribute, and edit all entries on this blog.
  • If you use my entries, please cite and link to the original entries on this blog.
  • You may not use my entries for commercial purposes. Please contact me if you want to use my entries for commercial purposes.
  • If you alter, transform, or build upon my entries you may distribute the resulting work only under the same or similar license to this one.

DaoDuyHieu’s Blog dùng phiên bản này của Creative Commons Lisence. Bản quyền này có bốn điểm chính:

  • Bạn được toàn quyền sao chép, phán tán và chỉnh sửa các bài viết trên blog.
  • Nếu bạn sử dụng các bài viết thì xin ghi rõ nguồn (và liên kết) đến DaoDuyHieu’s Blog.
  • Bạn không được sử dụng các bài viết vì lợi nhuận. Nếu muốn sử dụng vì lợi nhuận thì xin liên hệ với tác giả.
  • Các bạn có thể sửa đổi bổ sung thêm vào các bài viết (ví dụ dùng tư liệu để viết bài khác) với điều kiện bài viết mới của bạn cũng theo cùng ba nguyên tắc này của Creative Commons Lisence.
Categories: HIEU'S BLOG
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: