Home > HIEU'S BLOG > Three wise monkeys

Three wise monkeys

Bọn ta biết rằng, dẫu gì đi chăng nữa, bọn ta nhất định: "hear no evil, speak no evil, see no evil" (không nghe những lời quỷ quái, không nói những lời quỷ quái, không nhìn những điều quỷ quái).

Monkeysfront

Mấy trăm năm qua, đạo đức biến thiên, thế thời thay đổi.

Bọn ta nay chuyển tư duy, thay tầm nhìn nhưng vẫn một lòng tâm niệm: "hear no evil, speak no evil, see no evil" (không nghe những điều xuyên tạc, không nói những điều xuyên tạc, không thấy những điều xuyên tạc).

Ngày nay, bọn ta vẫn là những con khỉ khôn ngoan. 😉

Categories: HIEU'S BLOG
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: