Home > MS WINDOWS SERVER > WINDOWS SERVER BACKUP

WINDOWS SERVER BACKUP

–    Windows Server Backup là một Feature trên Windows Server 2008 cung cấp chức năng lưu trữ (backup), phục hồi (restore) dữ liệu và phục hồi hệ thống (Operating System Volume Recovery)

–    Mục đích của bài lab là hướng dẫn cài đặt và sử dụng Windows Server Backup để lưu trữ,  phục hồi dữ liệu và phục hồi hệ thống

image042

–    Bài lab gồm các bước:

       1.       Cài đặt Windows Server Backup

       2.       Backup Full Server

       3.       Restore File và Folder

       4.       Operating System Volume Recovery

Nội dung bài LAB

Categories: MS WINDOWS SERVER
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: