Home > MS WINDOWS SERVER > INTERNET INFORMATION SERVICES (IIS) 7.0

INTERNET INFORMATION SERVICES (IIS) 7.0

I. Mục đích
– Giới thiệu cách cài đặt và cấu hình IIS 7.0
– Bài lab bao gồm các bước
1. Cài đặt Web Server (IIS) role
2. Khảo sát Default Web Site
3. Hosting Web Site trên IIS 7.0
4. Cấu hình Virtual Directory
5. Hosting nhiều Web Site trên 1 Web Server
6. Cấu hình Secure Socket Layer (SSL) cho Web Site

iis7 

II. Chuẩn bị
– Một máy Windows Server 2008
– Cài đặt DNS Server role
– Cấu hình DNS Server:
    + Tạo Dynamic Forward Lookup Zone: nhatnghe.com
    + Tạo Alias www.nhatnghe.com
– Sử dụng lệnh nslookup, kiểm tra đã phân giải thành công www.nhatnghe.com

Nội dung bài LAB

Categories: MS WINDOWS SERVER
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: