Home > HIEU'S BLOG > Exam 70-646 & 70- 647 Beta

Exam 70-646 & 70- 647 Beta

Vừa thi xong Exam 70-646 Beta  : Pro: Windows Server 2008, Server Administrator và  Exam 70-647 : Pro: Windows Server 2008, Enterprise Administrator

Các câu hỏi chú trọng vào Network Load Balancing, Clustering, NAP ( Network Access Protection), Windows Server Hyper-V, DFS, Active Directory Lightweight Directory Services, QoS (Quality of Service),Windows Bitlocker Drive Encryption    … etc
Các câu hỏi không thật sự khó nhưng đánh vào những điểm mới trên Windows Server 2008 và Vista nên cũng gây lúng túng.
Sau khi vượt qua kì thi Exam 646/647 Beta  thì phải đợi 8 tuần mới có kết quả. Hy vọng là mình sẽ Passed 😀

 

71-646

71-647

Categories: HIEU'S BLOG
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: